Terug

Wijze van indienen

Wijze van indienen

Indien het UMC Utrecht als verrichter optreedt dan is de onderzoeker verplicht het onderzoek te laten toetsen door de METC Utrecht (UMC Utrecht-beleid). Uitgezonderd is onderzoek waarbij de toetsing is voorbehouden aan de CCMO.

Alle communicatie verloopt via de hoofdonderzoeker en/of de contactpersoon in het UMC Utrecht. Deze kan de kwaliteitscoordinator van zijn/haar divisie raadplegen voor de werkwijze. 

LET OP: door het coronavirus tijdelijk alleen digitale indieningen. Zie hieronder bij "Digitaal indienen".

PDF en codering bestandsnaam uitklapper, klik om te openen

Alle documenten moeten digitaal in PDF-formaat worden ingediend. Andere bestandsformaten moeten geconverteerd zijn naar PDF. De bestandsnaam van elk PDF document dient te bestaan uit een codering (letter en een cijfer) en de naam die bij het betreffende document hoort. Aan de rechterkant vind u als download een overzicht van de codes en voorbeelden van naamgeving. Dit document is aangevuld en afgeleid van het overzicht op de CCMO website en het CCMO-standaardonderzoeksdossier.

Vul de bestandsnaam verder  altijd aan met de datum van het document en wanneer van toepassing een versienummer.

PDF documenten waar een beveiliging op zit kunnen niet in behandeling worden genomen (ook indien het wachtwoord is verstrekt).

CCMO: Standaardonderzoeksdossier Toelichting & Codering

Nieuwe studie indienen uitklapper, klik om te openen

Bij primaire indiening van een studie voor toetsing aan de WMO is het verplicht om een ondertekende Model aanbiedingsbrief op papier aan te leveren. Reden hiervoor is dat dit aanvragen zijn in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en voor een rechtsgeldige aanvraag is een zogeheten ‘natte’ handtekening op papier nodig.

Gebruik de juiste Model aanbiedings-/reactiebrief.

Digitaal 

Scan de ondertekende aanbiedingsbrief als PDF. Volg de instructies hierboven voor de juiste bestandsnamen (PDF en codering bestandsnaam). U kunt de bestanden dan per e-mail of via internet (gegevensoverdracht) sturen aan ons e-mail adres. Het mag eventueel in één map/zipfile, maar maak geen submappen aan. De optie “veilig verzenden” via zorgmail kan niet gebruikt worden bij het e-mail adres info@metcutrecht.nl, maar wel bij het e-mail adres metc@umcutrecht.nl

LET OP: I.v.m. het coronavirus is het niet nodig dat de papieren origineel ondertekende versie van de aanbiedingsbrief nog separaat per fysieke post wordt nagestuurd.

Vanwege de veiligheid van uw documenten wordt aangeraden om een veilige manier van gegevensoverdracht te kiezen. Het sturen van documenten middels een door u gekozen medium is altijd op eigen verantwoordelijkheid.

Voor het werkbaar houden van het verwerken van aanvragen kunnen we geen gegevensoverdracht aannemen waarbij door de ontvanger een account en/of wachtwoord moet worden aangemaakt. Downloaden via een link is wel in orde.

De service van SURFfilesender waarbij je kiest voor encryptie, wordt als veilig beschouwd voor medewerkers van (academische) instellingen die hierbij zijn aangesloten. 

Per post 

LET OP: Het indienen van nieuwe dossiers zal tijdelijk i.v.m. het coronavirus volledig digitaal gaan (zie nieuwsbericht)

Per e-mail: Overige indieningen uitklapper, klik om te openen

Overige indieningen kunt u per e-mail sturen aan info@metcutrecht.nl indien de grootte van de bijlages dat toelaat. 

Bijlagen dienen altijd in PDF formaat met de juiste bestandsbenaming te worden ingediend. Het is niet toegestaan beveiligde (PDF-)bestanden in te dienen, ook niet als het wachtwoord separaat wordt vermeld. Jaarlijkse veiligheidsrapportages kunt u ook indienen via ToetsingOnline. Let bij de indiening op het volgende:

 • NL-nummer, METC-nummer en type indiening: Vermeld het NL-nummer, het METC-nummer en het type indiening in het onderwerp van de e-mail.
 • Grootte documenten/meerdere e-mailberichten: Als u vanwege de grootte van de documenten meerdere e-mails moet sturen, houd het onderwerp van de e-mails dan identiek en voeg een volgnummer van de e-mail en het totaal aantal e-mails toe, bijvoorbeeld 1 van 3 e-mails. Indien een separaat PDF document groter is dan in één e-mail past, dan dient u het volledige indieningspakket aan te leveren door gebruik te maken van gegevensoverdracht, bijvoorbeeld via SURFfilesender
 • Ondertekening: Bij reacties en amendementen moet de aanbiedingsbrief wel getekend zijn, maar dat hoeft niet met een natte handtekening. 

Onder meer de volgende zaken kunnen per e-mail met PDF bijlagen worden ingediend:

 • Reacties
 • Amendementen
 • Melding datum 1e inclusie van een proefpersoon (=startdatum)
 • Jaarlijkse voortgangsrapportage
 • Veiligheidsmeldingen en (periodieke) veiligheidsrapportages
 • Melding datum laatste onderzoeks-handeling bij laatste proefpersoon (=einddatum)
 • Eindresultaten (publicaties, samenvattingen, eindrapportage)
 • Beoordeling WMO-plichtigheid

Indienen van veiligheidsmeldingen via ToetsingOnline uitklapper, klik om te openen

 • Het melden van SAE’s aan de oordelende toetsingscommissie (METC en CCMO) gebeurt via ToetsingOnline. Deze verplichting geldt niet voor SUSAR’s. Zie voor meer informatie de website van de CCMO.
 • Het melden van SAE’s bij studies die vallen onder art. 82 MDR gebeurt ook via het uploaden van het SAE-meldformulier in ToetsingOnline. Voor het melden van SAE’s bij studies die vallen onder art. 62/74.2 MDR en art. 74.1 MDR is een speciaal format beschikbaar: ‘MDCG 2020-10/2 safety report form’. Bij studies die vallen onder art. 62/74.2 MDR dient dit formulier ook gebruikt te worden voor het melden van gebreken aan het medische hulpmiddel. Zie voor meer informatie en het format de website van de CCMO

Termijn uitklapper, klik om te openen

De termijn waarbinnen de METC op uw aanvraag dient te beslissen is vermeld in ToetsingOnline. Ook kunt u via ToetsingOnline de nog resterende looptijd van de beslistermijn volgen.

Om het toetsingsproces optimaal te laten verlopen, krijgt de onderzoeker 1 maand de tijd om te reageren op de vragen en opmerkingen die door de commissie gesteld zijn. Indien het niet lukt om binnen deze maand de reactie gereed te hebben, dan kunt u per e-mail om uitstel vragen. Geef hierbij de reden van de vertraging op.

Mocht u vragen hebben over de procedure of de termijnen dan kunt u contact opnemen met de afdeling toetsing onderzoek via info@metcutrecht.nl

Deelnemende instellingen: UMC Utrecht en het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

METC maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid